O PROJEKCIE

AKTUALNOŚCI O PROJEKCIE  UCZESTNICY FORMY WSPARCIA REKRUTACJA  KONTAKT

Projekt Re: start zawodowy! realizowany jest przez Sasso Sp.z o.o w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowej VII Regionalny rynek pracy.  W ramach działania 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy - projekty konkursowe.

Okres realizacji projektu: od: 2018-01-01 do: 2019-05-31
Wartość projektu: 1 775 134,32 ZŁ
Wkład Funduszy Europejskich: 1 508 864,17 zł

Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 70 osób (42 kobiet i 28 mężczyzn) bezrobotnych i/lub biernych zawodowo (w tym odchodzących z rolnictwa) w wieku powyżej 29r.ż. zamieszkujących obszar powiatów brzozowskiego, jasielskiego i strzyżowskiego w województwie podkarpackim poprzez objęcie ich kompleksowym programem aktywizacji zawodowej, obejmującym wszystkie formy wsparcia, których potrzeba zastosowania zostanie zidentyfikowana jako konieczna dla poprawy sytuacji na rynku pracy i podjęcia zatrudnienia w okresie 01.01.2018r.-31.05.2019r.

Cel zostanie osiągnięty poprzez objęcie każdego z 70 uczestników projektu instrumentami:

obligatoryjnie:

  • identyfikacją potrzeb (między innymi poprzez zdiagnozowanie potrzeb szkoleniowych) oraz opracowaniem/aktualizacją IPD, w ramach indywidualnego poradnictwa zawodowego
  • stażem zawodowym
  • pośrednictwem pracy
  • poradnictwem zawodowym grupowym

oraz fakultatywnie wg IPD co najmniej jednym instrumentem:

  • poradnictwem psychologicznym
  • szkoleniem zawodowym