O PROJEKCIE

AKTUALNOŚCI O PROJEKCIE  UCZESTNICY FORMY WSPARCIA REKRUTACJA  KONTAKT

Projekt "PROGRAMATOR KARIERY" realizowany jest przez SASSO BIS SP.Z O.O. SP. K w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowej VII Regionalny rynek pracy.  W ramach działania 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy - projekty konkursowe.

Okres realizacji projektu: od: 2018-08-01 do: 2019-10-31
Wartość projektu: 1 969 274,88 ZŁ
Wkład Funduszy Europejskich: 1 673 883,64 zł

Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia poprzez zdobycie umiejętności i doświadczenia zawodowego w miejscu pracy, adekwatnego do potrzeb rynku pracy do XI 2019r. przez 72 osób uczestniczki projektu,tj. pozostające bez pracy mieszkanki woj.podkarpackiego w wieku powyżej 29 r.ż., skutkujące podjęciem zatrudnienia przez min.44% z nich.

Dzięki realizacji proj. zostaną osiągnięte rezultaty:

  • min.28 uczestniczek proj.podejmie zatrudnienie;
  • min.55 uczestniczek proj. uzyska kwalifikacje zawodowe;
  • min.65 uczestniczek proj. nabędzie kompetencje zawodowe;
  • min.65 uczestniczek proj. podniesie poziom doświadczenia zawodowego; 

Główne zadania, które zostaną zrealizowane w ramach projektu dotyczą wsparcia indywidualnej i  kompleksowej aktywizacji zawodowej uczestniczek projektu poprzez:
1. Identyfikację potrzeb w zakresie aktywizacji zaw.,w tym oprac.IPD
2. Indywidualne i grupowe poradnictwo zaw.
3. Usługi pośrednictwa pracy
4. Szkolenia kwalifikacyjne i szkolenia kompetencji zaw.
5. Staże zawodowe