O PROJEKCIE

AKTUALNOŚCI O PROJEKCIE  UCZESTNICY FORMY WSPARCIA REKRUTACJA  KONTAKT

Projekt "Dobry zawód" realizowany jest przez Sasso BIS Sp.z o.o. SP. K w partnerstiwe z EDUTOOL SP. Z O.O.  w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowej VII Regionalny rynek pracy.  W ramach działania 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy - projekty konkursowe.

Okres realizacji projektu: od: 2018-09-01 do: 2019-12-31
Wartość projektu:  2 086 879,68 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 1 773 847,72 zł

Celem projektu jest zwiększenie w terminie do 31.XII.2019 zdolności do zatrudnienia 72 osób o niskich kwalifikacjach zawodowych, w tym 40 Kobiet, 32 Męszczyzn, bezrobotnych lub biernych zawodowo, w wieku do 29 lat, zamieszkałych na terenie woj. podkarpackiego. Cel zostanie osiągnięty poprzez objęcie ich kompleksowym programem wsparcia uwzględniającym zidentyfikowane bariery i trudności jakie napotykają w funkcjonowaniu na Rynku pracy.

Grupę docelową projektu stanowią:
72 osoby (40 Kobiet, 32 Męszczyzn) o niskich kwaliikacjach, niepracujących w tym: bezrobotnych i biernych zawodowo, w wieku pow. 29rż, zamieszkałych na terenie woj. podkarpackiego

Zadania w ramach projektu:

 1. Blok określenia IPD
 2. Blok wsparcia doradczego
 3. Blok szkoleń zawodowych
 4. Blok staży zawodowych
 5. Blok pośrednictwa pracy

Główne rezultaty:

 • Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej ogółem w projekcie – 44%.
 • Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu- 28 os.
 • Liczba osób, które nabyły/ rozwinęły wiedzę i umiejętności poruszania się po rynku pracy niezbędne do podjęcia zatrudnienia – 72 os.
 • Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 58 os.
 • Liczba osób, które nabyły/ uzupełniły/ podniosły kompetencje zawodowe dzięki udziałowi w projekcie – 72 os.
 • Liczba osób, które zwiększyły swoje doświadczenie zawodowe zgodne z zapotrzebowaniem regionalnego rynku pracy poprzez udział w stażach zawodowych – 72 os.